Gorsetråket 64, 7340 Oppdal
936 70 550
sverre@loeng.net

Driftsavtale

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
  • Signering av parter
  • Les avtale betingelsen

Avtale om kjøp av driftstjenester
Avtale om drift av nettsider som omfatter plattformsystem
er inngått for:
Sverre Loeng Petersen (Loeng WEB)
(heretter kalt Leverandøren]

Sted og dato:
Oppdal 30.05.2023

Varighet (regnet fra faktisk oppstartsdag for ordinær drift): 12 mnd
Pris etter valgt avtale (regnet fra varighet på avtale i mnd)
Med mindre annet fremgår regnes oppstartsdag fra:
Avtalt oppstartsdag: 30.05.2023

Avtale opprettes med:

Driftsavtale
Navn til undertegnet i bedriften
Hvilket firma gjelder avtalen
Skriv faktura adresse
Skriv inn epost adressen til kontaktperson
Skriv inn epost adressen som faktura skal sendes til om du ikke har EHF
Standard avtale gjelder vedlikehold, oppdateringer og support på feil som utføres 1 gang i måneden. Pluss avtale gjelder vedlikehold, oppdateringer og support som utføres daglig/ukentlig. Pluss avtale er for de som må ha en del bistand gjennom måneden. *kampanjer er gyldig i 6 mnd
Tillegg
Vi anbefaler alle å velge backup og gjenoppretting som tillegg. Da er du alltid sikker på at siden deres vil være sikret.

*Om dere er kunde av Vitnett får dere webhotell gratis.
Har du lest og godtatt betingelser?

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER
1.1 AVTALENS OMFANG
Avtalen gjelder levering av tjenester knyttet til drift av plattform-løsninger som omhandler
normal drift, samt vedlikehold, oppdateringer og support.
Kunden har på bakgrunn av sine formål og behov, krav til driftstjenesten som omhandler
avtalens omfang innen:
(1) Holde plattform-løsninger «up to date».
(2) Vedlikehold av tjenestene som er i drift.
(3) Oppdatere tjenestesystemer .
(4) Opprettholde drift av plattformleveransen, samt integrasjoner.
Kunden omfattet av driftstjenestene som avtalen som skal driftes, en fastsatt pris som
Leverandør skal forholde seg til (se side 1 for avtalens pris). Særskilte tillegg som ikke er
kravspesifisert eller avtaleberettiget, kan Leverandøren komme med kostnader som er
spesifisert og dokumenter utover det som fremstilles i avtalens omfang.
Leverandøren har beskrevet sin løsning basert på Kundens kravspesifikasjon.
Hvis det etter Leverandørens mening er åpenbare feil, mangler eller uklarheter i Kundens
kravspesifikasjon, skal Leverandøren påpeke dette før særskilte tilleggskostnader påløper.
Driftstjenesten er nærmere beskrevet i bilagene som er inkludert i avtalen.

2. GJENNOMFØRING AV DRIFTEN
2.1 ORDINÆR DRIFT ETTER GODKJENNING
2.1.1 Utførelse av drift
Vanlig utførelse av drift samt vedlikehold fra Leverandøren utføres ut i fra disse kriteriene
(1) Holde oppsyn av tjenester og program kontinuerlig.
(2) Sørge for oppdaterte tjenester og utvidelser (samt plattform versjoner)
(3) Holde oppsyn av fungerende og kritiske tjenester som Kunden har av integrasjoner.
(4) Rapportere om avvik eller utførende arbeid (se punkt 2.1.2)
(5) Holde seg til Kundens krav om planlagt tidsforhold når drift samhandler med endringer.

2.1.2 Rapportering
Leverandøren skal månedlig rapportere til Kunden om driftstjenesten, herunder om faktisk
oppnådd tjenestenivå og om uønskede hendelser og problemer. Leverandøren forplikter seg
til å utføre varsel før planlagt eventuelle driftsendringer/oppdateringer utføres.

2.1.3 Responstid og håndtering av drift/eventuelt feil
Hvis ikke annet fremgår i avtalen, vil responstid og håntering være som følger.
Kritiske feil Hånteres innefor en ramme
på 15 til 20 min.
Forventes løst innen 30 til
60 min.
Moderate feil Hånteres innefor en ramme
på 1 til 3 timer.
Forventes løst innen 2 til 3
timer.
Mindre feil Hånteres innefor en ramme
på 1 til 2 dager.
Forventes løst innen 30 til
60 dager.
Sikkerhetsoppdateringer skal alltid driftsettes uten unødig opphold. Leverandøren skal om
nødig varsle Kunde om eventuelle nedetider.
Før installasjon av programrettelser, nye versjoner mv. av operativsystem, database og
annen basisprogramvare som benyttes for å levere driftstjenesten, skal Leverandøren
verifisere at oppgraderingen og/eller endringen ikke skaper problemer for aktuelle/berørte
applikasjoner som omfattes av eller samvirker med driftstjenesten. Leverandøren kan i
nødvendig utstrekning be om bistand fra Kunden for å gjennomføre slik verifisering.
Prosedyrer for dette kan innarbeides i en samhandlingsplan.

3. ENDRINGER AV DRIFTSTJENESTEN ETTER AVTALEINNGÅELSEN
3.1 RETT TIL ENDRINGER AV AVTALENS INNHOLD (TJENESTEENDRING)
Leverandøren har rett til å gi endring i pris om endringer er med hensyn til økning eller
reduksjon i omfang, karakter, art, kvalitet eller utførelse av driftstjenesten, samt endring i
fremdriftsplanen forutsatt at endringen ligger innenfor hva partene med rimelig grunn kan
ha forventet da avtalen ble inngått.
For ytelser som inngår i driftstjenesten og er priset etter faktisk bruk, vil økninger eller
reduksjon innenfor eventuelle spesifiserte rammer ikke utgjøre en tjenesteendring.
Endringer og tillegg til avtalen kan gjøres i alle kontraktens faser.
Med mindre annet fremgår, Kan Kunden ikke kreve endringer som av tekniske grunner ikke
kan gjennomføres uten at Leverandøren også endrer sin standard plattform eller standard
tjenester som også leveres til andre kunder, og som vil være i strid med Leverandørens
avtaler om levering til slike kunder. Partene kan avtale andre eller ytterligere avgrensninger
av Kundens rett til å kreve endringer.
Endringer av driftstjenesten skal skje skriftlig og skal undertegnes av bemyndiget
representant for partene. Leverandøren skal føre en fortløpende katalog over endringene,
og uten ugrunnet opphold gi Kunden en oppdatert kopi.

3.2 TVISTELØSNING – OMTVISTET ENDRINGSORDRE
Hvis Leverandøren har mottatt en omtvistet endringsordre, må Leverandøren innen 6 (seks)
måneder etter å ha mottatt den omtvistede endringsordren enten kreve en avgjørelse fra en
uavhengig ekspert eller mekler, eller reise søksmål eller bringe tvisten inn for voldgift for å få
sitt krav endelig avgjort, jf. kapittel 16. Gjør ikke Leverandøren det, anses arbeidet å være en
del av Leverandørens plikter etter avtalen.

4. VARIGHET OG OPPSIGELSE – AVSLUTNING ELLER OVERFØRING
AV AVTALEN
4.1 VARIGHET
Avtalen trer i kraft den dato den er undertegnet av partene.
Avtaleperioden omfatter oppstartsdag for ordinær drift og ut avtaleperioden som begge
parter har undertegnet som vist i side 1.
Hvis ikke annen varighet er avtalt gjelder avtalen i 1 (ett) år regnet fra oppstartsdag for
ordinær drift. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 (ett) år om gangen med mindre den
sies opp av Kunden med 6 (seks) måneders varsel, eller av Leverandøren med 12 (tolv)
måneders varsel, før fornyelsestidspunktet.

4.2 AVSLUTNING AV AVTALEN
Leverandøren skal bistå Kunden i forbindelse med forberedelsene til eventuell inngåelse av
ny driftsavtale og levere den informasjon som er nødvendig i forbindelse med slik
forberedelse. Kunden kan spesifisere hvilken informasjon Leverandøren som et minimum
skal levere i forbindelse med slik forberedelse, og når det skal skje.
Kunden skal utarbeide en fremdriftsplan for avslutningsperioden, kalt «avslutningsplan».
Avslutningsplanen skal forelegges Leverandøren innen rimelig tid etter oppstart av
avslutningsperioden. Kunden kan la eventuell ny leverandør lage eller supplere slik plan på
Kundens vegne. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold bistå med informasjon og
kompetanse som er nødvendig for at Kunden skal kunne utarbeide planen, herunder gi
innspill om konkrete aktiviteter som er nødvendig fra Leverandørens side, tidsrammene for
disse og for øvrig beskrive det nødvendige samspillet mellom Leverandøren og Kunden ved
avslutningen. Leverandøren skal videre legge til rette for at Kunden uten ugrunnet opphold
får tilgang til den informasjon Kunden trenger fra eventuelle underleverandører av
Leverandøren.
Avslutningsperioden varer fra dato for varsel om oppsigelse, avbestilling eller heving og til
avtalen opphører. I tillegg har Kunden krav på oppfølgende bistand i 60 kalenderdager etter
at driftstjenesten er etablert hos ny leverandør eller Kunden selv, også om dette skjer etter
at avtalen for øvrig opphører.
Leverandøren skal stille til rådighet personell med samme kompetanse og tilgjengelighet, og
yte tjenester med samme kvalitet som for tilsvarende tjenester i ordinær drift gjennom hele
avslutningsperioden, slik at driftstjenesten blir fullverdig helt frem til avtalen avsluttes,
samtidig som Kunden eller eventuell ny driftsleverandør blir fullverdig støttet i
overtakelsesprosessen.
Leverandøren er forpliktet til å stille nødvendige tjenester til rådighet for Kunden i
avslutningsperioden og samarbeide med eventuell ny leverandør, slik at overgangen kan
gjennomføres med minst mulig driftsforstyrrelse for Kunden. Leverandøren er også
forpliktet til å bidra med nødvendig kompetanseoverføring til ny driftsorganisasjon, den
leverte driftsformen tatt i betraktning. Leverandøren er ikke pliktig til å bistå med
grunnleggende kompetanseoverføring eller med kompetanseoverføring knyttet til
Leverandørens forretningshemmeligheter.
Leverandøren har plikt til å legge til rette for at følgende blir overført til Kunden, eller til
tredjepart utpekt av Kunden:
1. Kundens data inkludert de sikkerhetskopier av Kundens data som Kunden ønsker.
2. Lisenser (disposisjonsrett) som Leverandøren administrerer på Kundens vegne når
Kunden er lisenstaker.
3. Andre kontrakter som administreres av Leverandøren på vegne av Kunden.
4. Eventuell oversikt over eksterne og interne brukere knyttet til Kundens løsning, som
Leverandøren har vedlikeholdt for Kunden.
5. Alle andre data og materiale som tilhører Kunden.
6. Kopi av konfigurasjonsbeskrivelser, script og lignende som Leverandøren benytter,
og som er nødvendig for Kundens etablering og drift av tjenesten hos Kunden eller ny
leverandør.
Kunden plikter å betale vederlag for de ytelser som er nevnt over, i henhold til
Leverandørens timepriser. Dersom Kunden har behov for tjenester ut over dette, skal
prisberegningen følge det generelle prisnivået i driftsavtalen for øvrig. Kunden skal likevel
ikke betale vederlag som beskrevet i dette avsnittet hvis avtalens opphør skyldes vesentlig
mislighold fra Leverandørens side.
For å muliggjøre eventuell sanksjonering av manglende ytelser i forbindelse med avtaleslutt
kan Kunden holde vederlag for siste betalingstermin tilbake inntil 1 (én) måned etter
avtalens opphør dersom avtalen ikke avsluttes som følge av Kundens mislighold.
Kunden plikter å tilbakelevere eventuell dokumentasjon og eventuelt annet som tilhører
Leverandøren.

5. LEVERANDØRENS PLIKTER
5.1 LEVERANDØRENS ANSVAR FOR SINE YTELSER
Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke de funksjoner og krav som er
spesifisert i avtalen med bilag.
Eventuelle krav til at Leverandøren skal følge gitte standarder eller kvalitetssystemer. Det
samme gjelder krav om at Leverandøren må dokumentere hvordan standarder eller
kvalitetssystemer følges.
Leverandøren skal i forbindelse med etablering, testing og drift ha ansvar for å samordne,
styre og koordinere arbeidet mellom de ulike aktører/leverandører som har betydning for
driftstjenesten.
Med mindre annet fremgår, har Leverandøren totalansvar for livssyklusforvaltning av utstyr,
programvare og andre ytelser som er nødvendig for å opprettholde avtalt tjenestenivå.
Hvis det i driftstjenesten inngår bruk av skytjenester eller andre standardleveranser fra
tredjeparter som Kunden har inngått egen avtale med, er Leverandørens ansvar begrenset til
å følge opp avtalen med tredjepartsleverandøren, herunder å følge opp kravene til
informasjonssikkerhet. Det samme gjelder hvis Kunden uttrykkelig har akseptert en slik
avgrensning av Leverandørens ansvar for standard tredjepartsleveranser som inngår som del
av driftstjenesten, men som Leverandøren har inngått avtalen med.

5.2 OPPLYSNINGS- OG VARSLINGSPLIKT
Leverandøren skal gi Kunden opplysninger av forebyggende karakter om eventuelle spesielle
forhold knyttet til sin ytelse, som kan være av betydning for å unngå feilsituasjoner,
driftsstans og tap. Leverandøren har også en varslingsplikt når det er fare for at slike
situasjoner kan inntreffe.

5.3 BRUK AV UNDERLEVERANDØR
Leverandørens bruk og utskifting av underleverandør som direkte medvirker til oppfyllelse
av leveransen, skal godkjennes skriftlig av Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig
grunn.
Underleverandør som er godkjent, skal angis i bilag 6. Bruk av underleverandører eller
tjenester fra underleverandører kan Kunden velge å forhåndsgodkjenne bruk av andre
datasentre innenfor EU/EØS.

5.4 SAMARBEID MED TREDJEPART
Leverandøren plikter å samarbeide med tredjepart i den utstrekning Kunden finner dette
nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene angitt i denne avtalen. Omfanget av slik
bistand avtales nærmere elektronisk brev.
Leverandøren plikter i slike tilfeller å ha en uavhengig stilling og opptre i samråd med
Kunden.
Leverandøren er imidlertid fritatt for slike plikter hvis han sannsynliggjør at slikt samarbeid
vil innebære en vesentlig ulempe for hans eksisterende underleverandører eller øvrige
forretningsforbindelser.

6. KUNDENS PLIKTER
6.1 KOMPETANSE
Kunden skal påse at personer hos Kunden som har en rolle knyttet til oppfølging av
driftstjenesten, har fått den opplæring og har den kompetanse som er nødvendig. Eventuelle
spesielle kompetansekrav skal fremmes for Leverandøren før utførelse av arbeid rettet til
oppgaver som krever dette.

6.2 TILRETTELEGGING MV.
Kunden skal ikke utføre driftsoppgaver som etter avtalen skal utføres av Leverandøren.
Kunden skal legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter, for
eksempel ved å gi Leverandøren nødvendig tilgang, fysisk og/eller elektronisk. Nærmere krav
til Kundens medvirkning kan spesifiseres skriftlig.

6.3 BRUK AV TREDJEPART
Kunden kan ikke engasjere tredjepart til å bistå seg i forbindelse med sine oppgaver under
avtalen. Leverandøren skal varsles før ett eventuelt valg av tredjepart og kan motsette seg
engasjementet dersom Leverandøren kan påvise at dette medfører vesentlig
forretningsmessig ulempe eller kostnader for Leverandøren.

7. PLIKTER SOM GJELDER KUNDE OG LEVERANDØR
7.1 MØTER
I avtaleperioden kan det gjennomføres regelmessige møter mellom kontaktpersonene hos
Kunden og hos Leverandøren. Frekvens, innkalling, partenes deltagere og type møter skal
være avtalt i forkant og kostnader med dette.
Ved behov for å drøfte forhold som angår avtaleforholdet og måten avtaleforholdet blir
gjennomført på, og som ikke kan avvente neste fastsatte møte, kan hver av partene innkalle
den annen part til møte med 7 (sju) virkedagers varsel.

7.2 ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØR OG TREDJEPART
Dersom en av partene engasjerer tredjepart eller underleverandør til å utføre
arbeidsoppgaver som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utførelsen av disse
oppgavene på samme måte som om parten selv stod for utførelsen.

7.3 TAUSHETSPLIKT
Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av
avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten
samtykke fra den annen part.
Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, er Kundens taushetsplikt etter denne bestemmelsen
ikke mer omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.
Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som
kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som
følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).
Om mulig skal den annen part varsles før slik informasjon gis.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse
tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig
tilgjengelig andre steder.
Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller
kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.
Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på
partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre
taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning
dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som
opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.
Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin
tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold
som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år etter avtalens opphør, med mindre
annet følger av lov eller forskrift.

7.4 SKRIFTLIGHET
Alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis skriftlig til den
postadressen eller elektroniske adressen som er oppgitt på avtalens forside med mindre
partene har avtalt noe annet for den aktuelle type henvendelse.

8. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER
8.1 VEDERLAG
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Leverandørens
ytelser, fremgår i avtalen.
Utlegg, herunder reise- og diettkostnader, dekkes bare i den grad de er avtalt. Reise- og
diettkostnader skal spesifiseres særskilt og dekkes etter statens gjeldende satser hvis ikke
annet er avtalt. Reisetid faktureres bare hvis det er avtalt i bilag 7.
Med mindre annet er angitt, er alle priser oppgitt eksklusive merverdiavgift, men inkludert
toll og eventuelle andre avgifter. Alle priser er i norske kroner.

8.2 FAKTURERING
Betaling skal skje etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager. Leverandørens fakturaer skal
spesifiseres og dokumenteres, slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til
det avtalte vederlag. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert
spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg skal angis særskilt.
Det er et krav at leverandøren bruker elektronisk faktura i godkjent standard format i
henhold til forskrift av 2. april 2019 om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser.
Dersom leverandøren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura, kan
oppdragsgiveren holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat
leveres. Oppdragsgiveren skal uten unødig opphold gi melding om dette. Dersom slik
melding er gitt, løper opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent
standardformat er levert.
Dersom opplysninger i faktura eller fakturagrunnlag inneholder opplysninger som er
underlagt lovbestemt taushetsplikt, og det vil være fare for avsløring av slike opplysninger,
kan krav om elektronisk faktura fravikes, med mindre det finnes tilfredsstillende tekniske
sikringsløsninger som ivaretar konfidensialitet.
Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår i avtalens omfang vist på side 1 samt 1.1.
Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura
måtte medføre for denne.

8.3 FORSINKELSESRENTER
Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente av det beløp som er
forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket
betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

8.4 BETALINGSMISLIGHOLD
Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti)
kalenderdager fra forfall, kan Leverandøren sende Kunden skriftlig varsel om at avtalen vil bli
hevet, hvis oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er
mottatt.
Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter
før fristens utløp.

8.5 PRISENDRINGER
Priser for driftstjenesten og timepriser kan endres ved hvert årsskifte tilsvarende økningen i
Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i
indeksen for den måned avtalen ble inngått, med mindre annen er avtalt.
Prisen kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med
virkning for Leverandørens vederlag eller kostnader.
Eventuelle andre bestemmelser om prisendringer skal skriftlig sendes elektronisk.

9. PERSONVERN
9.1 PERSONOPPLYSNINGER
Dersom Leverandøren ved utførelsen av tjenesten skal behandle personopplysninger, skal
Leverandøren beskrive hvordan tilfredsstillende behandling i tråd med
personopplysningsregelverket skal oppnås og gjennomføres. Dette omfatter blant annet
krav til innebygget personvern. Dette gjelder uavhengig av om Kunden har stilt krav om
dette.
Leverandøren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende
informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet
ved behandling av personopplysninger. Dersom Kunden har nærmere krav knyttet til
Leverandørens informasjonssikkerhetstiltak, skal Kunden angi dette.
Leverandøren skal dokumentere at informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene er
tilfredsstillende. Dokumentasjonen skal på forespørsel være tilgjengelig for Kunden og
dennes revisorer, samt for Datatilsynet og Personvernnemnda. Dersom Kunden har
nærmere dokumentasjonskrav knyttet til informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene, skal
Kunden angi dette i bilag 1. Dersom Kunden ber om informasjon for å gjennomføre
vurdering av personvernkonsekvenser («Data Protection Impact Assessments»), skal
Leverandøren bistå med å fremskaffe slik informasjon.
Leverandøren kan ikke overlate personopplysninger til andre for lagring, bearbeidelse eller
sletting uten at det på forhånd er innhentet særlig eller generell skriftlig tillatelse til dette fra
Kunden. Leverandøren skal sørge for at eventuelle underleverandører Leverandøren
benytter, og som behandler personopplysninger, påtar seg tilsvarende forpliktelser. Dersom
det er innhentet særlig eller generell skriftlig tillatelse, skal Leverandøren underrette Kunden
om eventuelle planer om å benytte andre databehandlere eller utskifting av
databehandlere, og dermed gi Kunden muligheten til å motsette seg slike endringer.
Personopplysninger skal ikke overføres til land utenfor EØS-området uten
overføringsgrunnlag og dokumentasjon som påviser at vilkårene for å benytte
overføringsgrunnlaget er oppfylt. Leverandøren skal i et slikt tilfelle dokumentere dette.
Dersom oppdraget går ut på å behandle personopplysninger på vegne av Kunden, plikter
Kunden og Leverandøren å inngå en databehandleravtale i samsvar med
personopplysningslovgivningen. Dersom Kunden ikke har utarbeidet et utkast til
databehandleravtale, skal Leverandøren legge ved et utkast. Databehandleravtale må være
inngått før behandlingen av personopplysninger påbegynnes.
Dersom partene har inngått en databehandleravtale, har databehandleravtalen forrang ved
eventuell motstrid med avtalens bestemmelser knyttet til behandling av
personopplysninger.
Partenes erstatningsansvar for skade som rammer den registrerte eller andre fysiske
personer og som skyldes overtredelse av personvernforordningen (forordning 2016/679),
personopplysningsloven med forskrifter eller annet regelverk som gjennomfører
personvernforordningen, følger bestemmelsene i personvernforordningen artikkel 82.
Partene er hver for seg ansvarlige for overtredelsesgebyr ilagt i henhold til
personvernforordningens art. 83.

10. LEVERANDØRENS MISLIGHOLD
10.1 HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD
Det foreligger mislighold fra Leverandørens side hvis driftstjenesten ikke er i samsvar med de
funksjoner, krav og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom Leverandøren
ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen.
Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundens forhold eller force
majeure.
Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget
eller burde vært oppdaget.

10.2 VARSLINGSPLIKT
Hvis ikke Leverandørens ytelser kan leveres som avtalt, skal Leverandøren så raskt som mulig
gi Kunden skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet og så vidt mulig
angi når ytelsen kan leveres, eller når tjenesten blir tilgjengelig. Tilsvarende gjelder hvis det
må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

10.3 AVHJELP
Leverandøren skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet uten
ugrunnet opphold.
Det er et mål for avhjelpen at ytelsen skal oppfylle de avtalte krav og spesifikasjoner, og at
driftstjenesten skal fungere som avtalt. Avhjelp kan for eksempel skje ved utbedring,
omlevering eller tilleggslevering.
Hvis Leverandøren ikke har avhjulpet misligholdet innen forutsatt eller avtalt tidsfrist, eller
dersom vilkårene for heving foreligger, skal Leverandøren dekke Kundens utgifter ved
avhjelp fra tredjepart. Kunden kan likevel ikke la tredjepart avhjelpe mangelen før eventuell
tilleggsfrist er utløpt.
Kunden skal varsle Leverandøren skriftlig før Kunden engasjerer tredjepart.

10.4 REKONSTRUKSJON AV DATA
I tilfelle av tap eller ødeleggelse av data skal Leverandøren uten ugrunnet opphold
gjenopprette disse og om nødvendig rekonstruere data. I den utstrekning tap eller
ødeleggelse av data skyldes forhold som Leverandøren har ansvaret for, skal gjenoppretting
og rekonstruering skje uten ytterligere vederlag. Med mindre annet er avtalt i blag 1 og 2, er
Leverandørens ansvar for kostnader begrenset til å gjenopprette data fra siste
sikkerhetskopi samt ansvar for merkostnader som påløper hvis Leverandøren ikke har tatt
sikkerhetskopi i henhold til avtalen. Kostnader knyttet til rekonstruksjon av data etter siste
sikkerhetskopi i henhold til avtalen kan for øvrig bare belastes Leverandøren hvis årsaken til
at data har gått tapt er at Leverandøren har opptrådt uaktsomt. Hvis årsaken til tap av data
er slik at Kunden skal betale for rekonstruksjonen, skal Leverandøren avklare omfanget med
Kunden før arbeidet påbegynnes. Hvis rekonstruksjon er nødvendig for at Kundens løsning
skal fungere i ordinær drift, skal arbeidet påbegynnes uten ugrunnet opphold, mens
avklaring av omfanget pågår.
Dersom det er umulig for Leverandøren alene å rekonstruere data, skal data i tilfeller som
nevnt ovenfor rekonstrueres i samarbeid mellom partene, eller ved hjelp av tredjepart. Hvis
Kundens personale helt eller delvis forestår rekonstruksjonen, skal Leverandøren dekke de
direkte lønnskostnader og andre direkte kostnader som påløper, samt Kundens utlegg og
andre direkte kostnader dersom tredjepart benyttes til arbeidet, og eventuelle andre direkte
kostnader som er forbundet med rekonstrueringen i den utstrekning tap eller ødeleggelse av
data skyldes forhold Leverandøren har ansvaret for.
I tilfelle av tap eller ødeleggelse av data som skyldes forhold på Kundens side, skal Kunden
dekke Leverandørens dokumenterte merkostnader som slike forhold måtte medføre. Dette
gjelder likevel ikke dersom rekonstrueringen blir vanskeligere eller mer tidkrevende som
følge av at Leverandøren ikke har fulgt de rutiner for sikkerhetskopiering som er avtalt. I de
tilfeller Kunden skal dekke Leverandørens merkostnader, skal Leverandøren holde Kunden
løpende orientert om hvilke kostnader som pådras, og Kunden skal ha rett til å pålegge
Leverandøren å stanse arbeidet med rekonstruksjonen.

11. KUNDENS MISLIGHOLD
11.1 HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD
Det foreligger mislighold fra Kundens side hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter etter
avtalen.
Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Leverandørens forhold, eller
forhold som anses som force majeure.
Leverandøren skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er
oppdaget eller burde vært oppdaget.

11.2 VARSLINGSPLIKT
Hvis Kunden ikke kan overholde sine plikter etter avtalen, herunder frister, skal Kunden så
raskt som mulig gi Leverandøren skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak til
problemet og så vidt mulig angi når Kunden igjen kan overholde avtalt plikt.

11.3 BEGRENSNING I LEVERANDØRENS TILBAKEHOLDSRETT
Leverandøren kan ikke holde tilbake driftstjenester som følge av Kundens mislighold, med
mindre misligholdet er vesentlig og Leverandøren som følge av dette hever avtalen.
Leverandøren kan likevel ikke holde tilbake driftstjenesten dersom Kunden benytter sin rett
til midlertidig forlengelse av avtalen mot forskuddsbetaling.

11.4 HEVING
Ved betalingsmislighold kan Leverandøren heve avtalen dersom Kunden ikke har gjort opp
forfalt vederlag innen 60 (seksti) kalenderdager etter at Kunden har mottatt Leverandørens
skriftlige varsel.
Ved annet vesentlig mislighold kan Leverandøren sende Kunden skriftlig varsel om at avtalen
vil bli hevet hvis Kunden ikke innen 60 (seksti) kalenderdager etter mottak av varselet har
avsluttet misligholdet. Heving kan ikke skje hvis Kunden kommer ut av
misligholdssituasjonen før fristens utløp.

11.5 ERSTATNING
Leverandøren kan kreve erstattet ethvert direkte tap som følger av mislighold iht avtalen,
med mindre Kunden godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes
Kunden.

12. ØVRIGE BESTEMMELSER
12.1 RISIKO
Risiko for maskinvare, infrastruktur og programmer ligger til den part som fysisk har utstyret
eller programmene hos seg, eller under sin kontroll.

12.2 FORSIKRINGER
Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, står Kunden som selvassurandør. Hvis Kunden ikke
står som selvassurandør, plikter Kunden å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke de
kravene fra Leverandøren som følger av Kundens risiko eller ansvar etter denne avtalen
innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår.
Leverandøren skal ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke de kravene fra Kunden som
følger av Leverandørens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av
alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses oppfylt dersom Leverandøren tegner
ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk
forsikringsvirksomhet.
Leverandøren skal på forespørsel fra Kunden redegjøre for, og dokumentere, de av
Leverandørens forsikringer som er relevante for oppfyllelse av denne bestemmelsen.

12.3 OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER
Dersom Kunden er en offentlig virksomhet, kan Kunden overdra sine rettigheter og plikter
etter denne avtalen til annen offentlig virksomhet. Den virksomheten som får rettigheter og
plikter overdratt, er berettiget til tilsvarende vilkår, såfremt avtalens rettigheter og plikter
overdras samlet.
Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig
samtykke fra Kunden. Dette gjelder også hvis Leverandøren deles i flere selskaper, eller hvis
overdragelsen skjer til et datterselskap eller annet selskap i samme konsern, men ikke hvis
Leverandøren slås sammen med et annet selskap. Samtykke kan ikke nektes uten saklig
grunn.
Retten til overdragelse i avsnittet over gjelder kun hvis den nye leverandøren oppfyller de
opprinnelige kvalifikasjonskravene, det ikke foretas andre vesentlige endringer i kontrakten
og overdragelse ikke skjer for å omgå regelverket om offentlige anskaffelser.
Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke
vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar.

12.4 KONKURS, AKKORD E.L.
Hvis det i forbindelse med Leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller
konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Kunden rett til å heve
avtalen med øyeblikkelig virkning, såfremt ikke annet følger av ufravikelig lov.

12.5 FORCE MAJEURE
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som
gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som
force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts
forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts
motytelse suspenderes i samme tidsrom.
Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte avtalen med den rammede parts
samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti)
kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten)
kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker sine egne kostnader knyttet til avslutning av
avtaleforholdet. Kunden betaler avtalt pris for den del av leveransen som var
kontraktsmessig levert før avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke rette andre krav mot
hverandre som følge av avslutning av avtalen etter denne bestemmelse.
I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor
hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik
informasjon skal gis så raskt som mulig.

13. TVISTER
13.1 RETTSVALG
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

13.2 FORHANDLINGER
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen,
skal tvisten søkes løst ved forhandlinger.
Fører slike forhandlinger ikke frem innen 10 (ti) virkedager, eller en annen periode partene
blir enige om, kan hver av partene forlange at tvisten blir behandlet enten ved hjelp av en
uavhengig ekspert eller ved hjelp av mekling.

13.3 UAVHENGIG EKSPERT
Partene skal i forbindelse med inngåelsen av avtalen oppnevne en uavhengig ekspert, med
den kompetansen partene mener passer best til avtalen. Hvis dette ikke er gjort, kan
partene bli enige om oppnevningen av en uavhengig ekspert på tvistetidspunktet.
Partene skal på forhånd velge enten
a) å legge ekspertens forslag til løsning til grunn (bindende), eller
b) å bruke ekspertens forslag som grunnlag for selv å komme frem til en løsning
(rådgivende)
Den nærmere fremgangsmåten for arbeidet bestemmes av den uavhengige eksperten, i
samråd med partene.

13.4 MEKLING
Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst ved forhandlinger eller ved en
uavhengig ekspert, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.
Mekling kan også benyttes uten forutgående bruk av uavhengig ekspert.
Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til
grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en
mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten.
Den nærmere fremgangsmåten for meklingen bestemmes av mekleren, i samråd med
partene.

13.5 DOMSTOLS- ELLER VOLDGIFTSBEHANDLING
Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger, mekling eller uavhengig ekspert, kan hver av
partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.
Kundens hjemting er verneting.
Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift